Õppekorraldusest

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool tegutseb huvikooli seaduse alusel. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool on Jõelähtme valla munitsipaalhuvikool, mis töötab Eesti Haridus- ja Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppekava võimaldab omandada eelprofessionaalseid teadmisi muusikalistes ainetes ja kunstiõppes. Õppeprotsessi käigus toimub astmelt astmele liikumine. Omandatud haridus võimaldab õpinguid jätkata kõrgema astme muusika- ja kunstikoolides.

Õppekorralduse struktuur

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppekorralduse struktuur

 

 

Õppekorralduse lähtealused

Muusikaosakond:

PÕHIÕPE on mõeldud õpilastele, kes soovivad ja suudavad õppida mahukama, enam harjutamist nõudva õppekava järgi.

HUVIÕPE Huviõppes toimub õppetöö vähem mahuka õppekava alusel ja nõudmised on väiksemad. Põhiõppest huviõppesse suunatakse õpilane lapsevanema avalduse või õppenõukogu otsuse alusel.

VABAÕPE Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel, milles on lähtutud õppuri ootustest ja võimetest.

 

KOOLIASTMETE ÕPPEKORRALDUS

  1. Õppeaeg 7 aastat.
  2. Õppeperiood kestab 35 õppenädalat.
  3. Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.
  4. Õppevaheajad koolis on üldhariduskoolidega samadel aegadel.
  5. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
  6. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

 

Õppetöö toimub õppeastmete kaupa:

eelkool: 1- 2 õppeaastat;

põhikool: noorem aste 1.- 4. klass, vanem aste 5.- 7. Klass;

lisa-aasta(d): 1- 2 õppeaastat;

 

Kunstiosakond:

Eelkool (7-10 a.) õppeaeg 1-2 a.

Põhikool (10-16 a.) õppeaeg 5 a.

Lisa-aastad